سرمایه‌گذاری

مسئولانه

در حوزه انــرژی

اطلاعات بیشتر

Strategy

استراتژی
استراتژی اصلی شرکت سرمایه‌گذاری دانا:
مشــارکت در تکمیــل زنجیــره انــرژی بــا تمرکــز بــر صنایــع پایین‌دســتی و انرژی‌هـای تجدیدپذیـر و نیـز ایجـاد کسـب و کارهـای جدیـد بـا فعـالان صنعـت انـرژی و مالــی می‌باشد.
در راســتای عملیاتــی ســاختن اســتراتژی تدویــن شــده، شــرکت تــلاش می‌کنــد بــا اهرم‌ســازی برنــد انــرژی دانــا (شــرکت مادر) و همــکاری بــا شــرکای خوشــنام، ریســک ســرمایه‌گذاری‌های خــود را مدیریــت کنـد.

Services

خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دانا

سرمایه‌گذاری بورسی و تحقیقات بازار

 • مدیریت پورتفوی سهام و اوراق درآمد ثابت
 • مدیریت سرمایه در گردش انرژی دانا
 • تحلیل روندهای اقتصاد کلان و بازارها

سرمایه‌گذاری خصوصی در انرژی

 • سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش انرژی
 • ورود یا خروج سرمایه‌گذاری در سبد گروه انرژی دانا
 • خلق مشارکت در ارتباط با فعالان مالی و انرژی

خدمات مالیه شرکتی

 • مشاوره سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری به شرکت‌های گروه
 • تسهیل تامین مالی مبتنی بر سهام و بدهی
 • مدیریت IPO و خدمات مالی پس از آن

خدمات مالی شرکتی

 • مشاوره سرمایه گذاری و ارزش گذاری به انرژی دانا
 • تسهیل تامین مالی مبتنی بر سهام و بدهی
 • مدیریت IPO و خدمات مالی پس از آن
اطلاعات بیشتر

Mission

مأموریت

"تسهیل بهینه‌سازی دارایی‌ها و ارائه خدمات مالی در حوزه انرژی"

Assets

دارایی‌های تحت مدیریت